خطوط الآلات

23/06/2017

«

Andrea Salati Chiodini ha partecipato al Focus sulle tecnologie alimentari


20 giugno 2017: Assofoodtec al 5^ Forum Food & Made in Italy c/o Il Sole 24 Ore
 

Alla tavola rotonda sulle tecnologie alimentari è intervenuto in qualità di relatore Andrea Salati Chiodini, Presidente Costruttori Affettatrici, Tritacarne ed Affini di Assofoodtec.

 

La quinta edizione di un evento dedicato al mondo del Food e al Made in Italy: aziende e istituzioni si incontrano e discutono di sviluppo, sostenibilità ed innovazione. 

 

Andrea Salati Chiodini ha partecipato al Focus sulle tecnologie Alimentari sull'Industria Alimentare 4.0 e sulla "rivoluzione" per gli impianti di produzione e per la conservazione alimentare, assieme a Newlat, CFT Group e IMA. Ha moderato Ilaria Vesentini, giornalista Il Sole 24 Ore. 

 

Il Focus, organizzato da 24 Ore Eventi, si è tenuto alle ore 11:00 presso la sede de Il Sole 24 Ore in Via Monte Rosa 91 - Milano.


 

Per maggior informazioni »

  

 

 

جولة افتراضية - الإنتاج، والقطع، وتصنيع الآلات وتخزين المواد

قم بجولة افت ا رضية لمزيد المعرفة عن شركتنا.

استخدم خطة لزيارة أقسام الإنتاج لشركتنا ولمزيد المعرفة عن مها ا رتنا وتنظيم الشركة.

Brand lines