خطوط الآلات

23/05/2018

«

Automazione industriale, uomo e tecnologia: Andrea Salti Chiodini a Parma

 

Il mondo delle tecnologie per l’automazione si incontra a Parma dal 22 al 24 maggio.

Andrea Salati Chiodini interviene per Minerva Omega Group.

 

 

 

Le soluzioni per l’automazione e il digitale per l’industria si incontrano a Parma, nella manifestazione SPS IPC Drives Italia. Un punto di riferimento per il panorama manifatturiero italiano dove si incontrano efficienza, produttività, competitività e innovazione.

 

Andrea Salati Chiodini, in rappresentanza di Minerva Omega Group, ha partecipato alla tavola rotonda dal titolo: “Automazione industriale innovativa per vocazione: le sfide del futuro  per l’uomo e tecnologia”.

 

La sfida oggi è affrontare con dinamicità il mercato sapendo sperimentare nuove soluzioni da affiancare ai business tradizionali. Con NeMoSy (vedi ››) Minerva Omega Group ha saputo dotarsi di uno sistema capace di trasformare le sue attrezzature per adattarle alle nuove sfide del futuro.  

 

 

 

 

 

جولة افتراضية - الإنتاج، والقطع، وتصنيع الآلات وتخزين المواد

1-produzione-lamierati 4-magazzino-componenti 6-logistica-e-spedizione 3-produzione-componenti 2-linee-autorizzate 5-assemblaggio-macchine 8-uffici-commerciale 7-r-d

قم بجولة افت ا رضية لمزيد المعرفة عن شركتنا.

استخدم خطة لزيارة أقسام الإنتاج لشركتنا ولمزيد المعرفة عن مها ا رتنا وتنظيم الشركة.

Brand lines

Brands Brands Brands Brands Brands