خطوط الآلات

 

Kiwa Cermet Italia è un Organismo autorevole ed indipendente, accreditato da Accredia per gli schemi di certificazione ISO 9001, notificato dal Ministero della Salute per la certificazione di macchinari alimentari.

Kiwa Cermet Italia certifica e garantisce la sicurezza e l'affidabilità dei prodotti messi in commercio da Minerva Omega Group s.r.l.

 

 


Azienda:     MINERVA OMEGA GROUP S.r.l.
Indirizzo:     Via del Vetraio, 36 - Bologna (BO) - Emilia Romagna
Standard:     UNI EN ISO 9001:2015
Settore:     18 - 19
Scopo della certificazione:     Progettazione, sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di macchine per la lavorazione degli alimenti ed il loro confezionamento
Certificato:     9656-A


Azienda:     MINERVA OMEGA GROUP S.r.l.
Indirizzo:     Via Mottarone, 60 - Samarate (VA) - Lombardia
Standard:     UNI EN ISO 9001:2015
Settore:     18 - 19
Scopo della certificazione:     Progettazione, sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di macchine per la lavorazione degli alimenti ed il loro confezionamento
Certificato:     9656-A

جولة افتراضية - الإنتاج، والقطع، وتصنيع الآلات وتخزين المواد

1-produzione-lamierati 4-magazzino-componenti 6-logistica-e-spedizione 3-produzione-componenti 2-linee-autorizzate 5-assemblaggio-macchine 8-uffici-commerciale 7-r-d

قم بجولة افت ا رضية لمزيد المعرفة عن شركتنا.

استخدم خطة لزيارة أقسام الإنتاج لشركتنا ولمزيد المعرفة عن مها ا رتنا وتنظيم الشركة.

Brand lines

Brands Brands Brands Brands Brands