خطوط الآلات

01/02/2018

«

Le nostre attrezzature per la Grande Distribuzione.

 

Minerva Omega Group è protagonista nell’apertura di nuovi punti vendita della Grande Distribuzione con le sue attrezzature. Essere scelti come fornitori strategici e riconosciuti per la qualità delle nostre macchine è motivo di orgoglio perché da sempre abbiamo sposato la filosofia della qualità e della sicurezza per le nostre produzioni, per la maggior parte sviluppate all’interno del nostro stabilimento o con il contributo di una filiera esclusivamente italiana.

 

 

جولة افتراضية - الإنتاج، والقطع، وتصنيع الآلات وتخزين المواد

1-produzione-lamierati 4-magazzino-componenti 6-logistica-e-spedizione 3-produzione-componenti 2-linee-autorizzate 5-assemblaggio-macchine 8-uffici-commerciale 7-r-d

قم بجولة افت ا رضية لمزيد المعرفة عن شركتنا.

استخدم خطة لزيارة أقسام الإنتاج لشركتنا ولمزيد المعرفة عن مها ا رتنا وتنظيم الشركة.

Brand lines

Brands Brands Brands Brands Brands